Kategorier
Nyheter

Årsmöte 2021

Kallelse till årsmöte 2021!

Svenska Kyrkans Unga Camelots årsmöte

Härmed kallas alla medlemmar i Camelot till dess årsmöte 2021. Årsmötet kommer hållas under allhelgonalägret på Finnåkers kursgård den 6/11.
Varmt välkomna att påverka, fika och diskutera Camelots framtid! Nedan ser du dagordningen för årsmötet.

Dagordning

– Mötets öppnande
– Justering av röstlängd
– Fråga om mötets behöriga utlysande
– Fastställande av dagordning
– Val av presidium för årsmötet
– Val av justerare tillika rösträknare
– Fastställande av sammanträdesordning
– Eventuellt upptagande av avstängningar från verksamheten enligt § 19 i stadgarna
– Verksamhetsberättelse
– Presentation av gillen
– Ekonomisk årsredovisning
– Revisionsberättelse
– Fråga om ansvarsfrihet för Camelots styrelse
– Propositioner
– Motioner
– Fastställande av verksamhetsavgift
– Fastställande av verksamhetsplan
– Fastställande av budget
– Val av ordförande
– Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
– Val av styrelseledamöter
– Fastställande av antal arrangörer i lägerarrangörsgruppen
– Val av lägerarrangörer
– Fastställande av antal revisorer
– Val av revisorer
– Fastställande av antal ledamöter i valberedningen
– Val av ledamöter i valberedningen
– Övriga frågor

//Filip Ljungström, ordförande för Camelot