Alla inlägg av Filip Ljungström

Kallelse till Årsmöte 2019

Kallelse till årsmöte!

Härmed kallas till Årsmöte för Svenska Kyrkans Unga Camelot den 31/10 under Allhelgonalägret på Finnåkers Kursgård.

Datum och tid kan komma att ändras beroende på schemaläggning under lägret.

Endast medlemmar i Camelot har yrkande- och rösträtt på årsmötet. Medlemmar och vuxenmedlemmar i Svenska Kyrkans Unga har yttranderätt på årsmötet. Årsmötet har rätt att bevilja yttranderätt till övriga närvarande på årsmötet.

Är du tveksam om du är medlem? Ta kontakt med styrelsen så kan vi hjälpa dig att kolla det.

Kom ihåg att ni som medlemmar kan skicka in motioner ända fram tills 17/10.

Nedan finnes föreslagen dagordning.

 • Mötets öppnande
 • Justering av röstlängd
 • Fråga om mötets behöriga utlysande
 • Fastställande av dagordning
 • Val av presidium för årsmötet
 • Val av justerare tillika rösträknare
 • Fastställande av sammanträdesordning
 • Eventuellt upptagande av avstängningar från verksamheten enligt §20 i stadgarna
 • Verksamhetsberättelse
 • Presentation av gillen
 • Ekonomisk årsredovisning
 • Revisionsberättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för Camelots styrelse
 • Propositioner
 • Motioner
 • Fastställande av verksamhetsavgift
 • Fastställande av verksamhetsplan
 • Fastställande av budget
 • Val av ordförande
 • Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
 • Val av styrelseledamöter
 • Fastställande av antal arrangörer i lägerarrangörsgruppen
 • Val av lägerarrangörer
 • Fastställande av antal revisorer
 • Val av revisorer
 • Fastställande av antal ledamöter i valberedningen
 • Val av ledamöter i valberedningen
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutande

Filip Ljungström

Ordförande

Svenska Kyrkans Unga Camelot

Lägertema Allhelgona 2019

Lägertemat för Allhelgonalägret 2019 är Les Misérables!

Lajvet för lägret kommer alltså ta inspiration ifrån denna tragiska berättelse! Mer information om lajvet kommer från lajvarrangörerna längre fram.

Mer info om lägret kommer snart att uppdateras här på hemsidan!

Filip Ljungström

Ordförande Camelot