Kategorier
Nyheter

Kallelse till Årsmöte 2020

Kallelse till årsmöte!

Härmed kallas till Årsmöte för Svenska Kyrkans Unga Camelot som kommer hållas online den 8/11.

Årsmötet kommer hållas via videokonferensprogrammet Zoom. Mer information och instruktioner för hur detta kommer ske kommer att skickas ut närmare årsmötet. 

Endast medlemmar i Camelot har yrkande- och rösträtt på årsmötet. Medlemmar och vuxenmedlemmar i Svenska Kyrkans Unga har yttranderätt på årsmötet. Årsmötet har rätt att bevilja yttranderätt till övriga närvarande på årsmötet.

Är du tveksam om du är medlem? Ta kontakt med styrelsen så kan vi hjälpa dig att kolla det.

Kom ihåg att ni som medlemmar kan skicka in motioner ända fram tills 25/10.

Nedan finnes föreslagen dagordning.

 • Mötets öppnande
 • Justering av röstlängd
 • Fråga om mötets behöriga utlysande
 • Fastställande av dagordning
 • Val av presidium för årsmötet
 • Val av justerare tillika rösträknare
 • Fastställande av sammanträdesordning
 • Eventuellt upptagande av avstängningar från verksamheten enligt §20 i stadgarna
 • Verksamhetsberättelse
 • Presentation av gillen
 • Ekonomisk årsredovisning
 • Revisionsberättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för Camelots styrelse
 • Propositioner
 • Motioner
 • Fastställande av verksamhetsavgift
 • Fastställande av verksamhetsplan
 • Fastställande av budget
 • Val av ordförande
 • Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
 • Val av styrelseledamöter
 • Fastställande av antal arrangörer i lägerarrangörsgruppen
 • Val av lägerarrangörer
 • Fastställande av antal revisorer
 • Val av revisorer
 • Fastställande av antal ledamöter i valberedningen
 • Val av ledamöter i valberedningen
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutande

Filip Ljungström

Ordförande

Svenska Kyrkans Unga Camelot